Incompany trainingen

De cursussen van 'Grafische Cur­sus­sen' kunnen op verzoek wor­den afgestemd op de specifieke oplei­dings­behoefte van een organisatie. In deze zoge­noem­de incompany of maat­werk-trainingen wordt uit­slui­tend gedo­ceerd wat binnen het bedrijf rele­vant is. Om die reden wor­den ze als extra effectief erva­ren. Deze  maat­werk-trainin­gen worden meestal door een afdelings­hoofd, HR-manager, office-manager of directeur in overleg met de docent samen­gesteld. Samen be­pa­len we de les­lokatie: in een les­ruimte van het bedrijf, op de werk­­plek, of op een van onze regu­­liere oplei­dings­loka­ties.
pijl

Het samenstellen van de incompany-training

Voor een incompany-training ne­men wij altijd telefonisch con­tact op om de oplei­dings­be­hoef­te binnen de or­ganisatie te inven­ta­ri­seren. Op basis van dit ge­sprek met een HR-mana­ger, office-manager, afdelingshoofd of directeur wordt door de do­cent een lesplan opgesteld en voor­gelegd. In dit lesplan staan de specifieke onder­wijs­­doelen, leer­mid­de­len en test­vormen ver­meld. Na goed­keuring wor­den de cursus­lokatie, het aantal deel­nemers en de lesdata nader inge­vuld. Incompany-trainingen kun­nen zowel klassi­kaal als indi­vidueel worden gegeven.

Tarieven inCompany trainingen

Zoals je elders al gelezen zult heb­ben, han­te­ren wij de meest con­cur­rerende tarie­ven. Bel voor overleg over de specifieke op­lei­dings­behoef­te binnen je bedrijf.

Leslokatie: inCompany, op de werkvloer of regulier

De lokatie waar les wordt gege­ven, heeft een grotere impact dan over het algemeen wordt aangenomen. Incompany trai­nin­gen kunnen zeer efficiënt zijn, maar een peiling voor­af onder de cursus-deel­ne­mers kan tot een andere beslis­sing leiden. Vaak vinden deelnemers het speciaal om een cursus bui­ten de normale werk­omge­ving te volgen. Maar dan wel graag in de eigen stad! En voor privé­les kan de cur­sus vaak het best op de werkvloer worden geor­ga­ni­seerd. Wij overleggen altijd zorgvuldig welke leslokatie voor de specifieke trai­nings­behoefte binnen je bedrijf het beste past.

Deze bedrijven gingen je voor...

Referentie bedrijven