Scholingspartner UWV

'Grafische Cur­sus­sen | Option One' is scholings­part­ner van het UWV. In het kader van de re-integratie­bevorderende taak van het UWV (werken aan per­spec­tief) is een overeen­komst gesloten voor de uitvoering van scholin­gen en/of functie­gerichte vaardigheids­trainingen. Bent u cliënt bij het UWV, dan komt u in aanmer­king voor gesubsidieerde scho­ling bij 'Grafische Cur­sus­sen/­Option One'.
Logo UWV

Advies over (om)scholing bij het UWV

Scholing of omscholing kan u helpen om een baan te vin­den die u leuk vindt en die past bij uw mogelijk­he­den. Neem vooraf contact op met uw coach/arbeids­deskundige bij het UWV voor advies over scholing. Naast scholing kunt u deelnemen aan zoge­naamde 'functie­gerichte vaardig­heids­trainingen' waardoor uw kansen op de arbeids markt zullen toene­men.

Wanneer betaalt UWV de opleiding?

Als de scholing noodzakelijk is om ander werk te vinden, betaalt UWV uw opleiding. Voorwaarde is dat u er alles aan doet om de opleiding suc­cesvol af te ronden. Als u toe­stem­ming krijgt voor scholing en deze is noodzakelijk, kunt u bij UWV een tijde­lijke vrijstelling aanvragen voor uw sollici­tatie­plicht. Meer UWV-infor­ma­tie over scholing leest u op de web­pa­gina's voor WIA- en WW-uitkerings­gerech­tigden.

Welke cursussen komen in aanmerking?

De kortdurende cursussen van 'Gra­fische Cursussen | Option One' kunt u als klant van UWV afnemen in de vorm van een 'functie­gerichte vaardig­heidstraining'. Stel dat u Marketing-medewerker was en ook digitale nieuws­brieven moet leren verstu­ren. Dan biedt de cursus 'Nieuws­brieven met Mail­Chimp' een functiegerichte vaar­digheids­training.
In het kader van scholing en re-integra­tie komt de 'Jaar­cursus Grafische Vorm­geving' in aanmerking.

Wat zijn wij verplicht?

'Grafische Cursussen | Option One' is ver­plicht om een rapportage aan UWV te ver­strekken over de aanmel­ding, niet verschij­nen, niet meewer­ken of voortijdig stoppen van de zijde van de cursist. Ook wordt aan het UWV gerap­por­teerd over de voort­gang en het bereikte eind­resultaat.
Foto UWV-gebouw