Privacy Verklaring

'Grafische Cur­sus­sen | Option One' kan persoons­gegevens over u ver­wer­ken, door­dat u gebruik maakt van de dien­sten van 'Grafi­sche Cur­sus­sen | Option One', en/of omdat u deze zelf bij het invul­len van een contact­formu­lier op de web­site aan 'Gra­fi­sche Cur­sus­sen | Option One' verstrekt. 'Gra­fi­sche Cur­sus­sen | Option One' kan uit­slui­tend de vol­gende per­soons­­gege­vens ver­­wer­­ken:• voor- en achternaam • adres­gege­vens • telefoonnummer • e-mail­adres • IP-adres • voorkeur voor bepaalde cursussen.

Waarom 'grafische Cursussen | Option one' gegevens nodig heeft

'Grafische Cursussen | Option One' ver­werkt uw persoons­gegevens om tele­fo­nisch con­tact met u op te kunnen nemen als u daar om ver­zoekt, en/of om u schrif­telijk (per e-mail en/of per post) te kunnen bena­deren. Daar­naast kan 'Grafi­sche Cur­sus­sen | Option One' uw persoons­gegevens gebrui­ken in het kader van het uit­voe­ren van een met u geslo­ten overeen­komst van opdracht, door­gaans be­staande uit juri­dische dienst­verle­ning.

Hoe lang 'grafische cursussen­/option one' gegevens bewaart

'Grafische Cursussen | Option One' bewaart uw persoons­gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doe­len te reali­seren, waar­voor uw gege­vens wor­den verza­meld. Uw gege­vens wor­den niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeen­komst met u tot stand komt.

Delen met anderen

'Grafi­sche Cur­sus­sen | Option One' ver­strekt uw persoons­gegevens uit­slui­tend en alléén aan der­den indien dit nodig is voor de uit­voe­ring van een overeen­komst met u, of om te vol­doen aan een wette­lijke ver­plich­ting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van 'Gra­fi­sche Cur­sus­sen | Option One' wor­den door Google Analytics en Hotjar alge­mene bezoek­gegevens bij­gehouden, waar­onder het IP-adres van uw com­puter en het tijd­stip van opvra­ging en gege­vens die uw brow­ser mee­­stuurt. Deze gege­vens wor­den ge­bruikt voor ana­lyses van bezoek- en klik­gedrag op de web­site. 'Gra­fi­sche Cur­sus­sen | Option One' gebruikt deze infor­ma­tie om de wer­king van de web­site te ver­be­te­ren. Deze gege­vens wor­den zo veel moge­lijk geanoni­mi­seerd en wor­den niet aan der­den ver­strekt.

Google analytics

'Grafische Cursussen | Option One' maakt gebruik van Google Analytics om bij te hou­den hoe gebruikers de web­site gebrui­ken en hoe effec­tief de Adwords- en Facebook-adver­ten­ties van 'Grafische Cursussen | Option One' bij Google zoek­resultaat­pagi­na’s zijn. De aldus verkregen infor­matie wordt –met inbegrip van uw IP-adres– over­gebracht naar en door Google opgesla­gen op servers in de Vere­nig­de Sta­ten. Lees het privacy­beleid van Google voor meer infor­matie. U treft ook het privacy­beleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze infor­matie om bij te houden hoe onze web­site gebruikt wordt, om rap­por­ten over de web­site aan 'Grafi­sche Cur­sus­sen | Option One' te kunnen ver­strek­ken en om haar adver­teer­ders infor­matie over de effecti­viteit van hun cam­pag­nes te kun­nen bie­den. Google kan deze infor­ma­tie aan der­den ver­schaf­fen indien Google hier­toe wette­lijk wordt ver­plicht, of voor zover deze derden de infor­ma­tie namens Google ver­werken. 'Grafische Cur­sus­sen | Option One' heeft hier geen invloed op. 'Grafi­sche Cur­sussen | Option One' heeft Google geen toe­stem­ming gege­ven om via 'Grafische Cursussen | Option One' verkre­gen Ana­ly­tics-infor­ma­tie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoons­gege­vens in te zien, te corrige­ren of te verwij­deren. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of ver­wij­dering stu­ren naar info@grafische­cursus­sen.nl. 'Grafi­sche Cur­sus­sen | Option One' zal zo snel moge­lijk, maar uiter­lijk binnen drie weken, op uw verzoek rea­ge­ren.

Beveiligen

'Grafi­sche Cur­sus­sen | Option One' neemt de bescher­ming van uw gege­vens serieus en neemt pas­sende maat­regelen om mis­bruik, ver­lies, onbe­voegde toe­gang, onge­wenste open­baar­making en ongeoor­loofde wijzi­ging tegen te gaan. De web­site van 'Grafi­sche Cur­sus­sen | Option One' maakt gebruik van een betrouw­­baar SSL-Certifi­caat om te bor­gen dat uw persoons­gegevens niet in ver­keerde han­den vallen. Als u de indruk heeft dat uw gege­vens niet goed beveiligd zijn of er aanwij­zingen zijn van mis­bruik, of indien u meer infor­matie wenst over de bevei­liging van door 'Grafi­sche Cur­sus­sen­/Option One' verza­melde persoons­gegevens, neem dan con­tact met 'Grafi­sche Cur­sus­sen | Option One' op via info@grafi­sche­cursussen.nl. Grafische­cur­sus­sen.nl is een web­site van 'Grafische Cur­sus­sen | Option One'.

'Grafische Cursussen | Option One' is als volgt te bereiken

Post- en vestigingsadres: Sem Presserhof 108, 1087 JG, Amsterdam, Nederland.
Inschrijvings­nummer KvK: 33262005
BTW-nummer: NL001810830B58
Telefoon: 06 22 11 77 09
E-mailadres: info@grafische­cur­sus­sen.nl
Bel 06 22 11 77 09