Chat with us, powered by LiveChat

JAAR­CURSUS

start: 7, 8 & 9 september

7 en 9 september: online lessen
8 september: klassikale lessen
De jaarcursus bestaat uit diverse blok­ken van in totaal 37 bijeen­kom­sten. Deze ex­clusieve cursus wordt –zowel klassikaal als online– twee­maal per jaar geor­ga­ni­seerd op zaterdag­ochtend (9.30 u – 12.00 u), doordeweeks in de ­namiddag (17.30 u – 20.00 u) of in de avond (20.15 u – 22.45 u). De pro­gram­ma's Photo­­shop, Illustra­tor en InDesign vormen een belang­rijk onder­deel van deze omvat­tende cur­sus, maar ook typografische en presentatie-tools komen aan bod evenals WordPress.

Typografie

Typografie vormt het elemen­taire fun­da­ment van veel vorm­ge­ge­ven producten. Tijdens deze lessen leer je de ontstaans­geschie­de­nis en categorisering van letter­families, hun functio­naliteit en onderlinge wissel­werking. Je leert de antwoor­den op vragen als: welke lettertype is het meest geschikt voor mijn business en wat zijn de 'best prac­ti­ses' van typografie?

Vormgeving

In dit blok van 8 lessen leer je de grond­sla­gen van grafische vormgeving. Denk aan compositie en hiërarchie, beeld en textuur, het grid-sys­teem, vlakver­de­ling en papier­soorten. Ook meer psychologische aspecten van vormgeving zoals kleurenleer en de Gestaltwetten worden behandeld. Je weet na dit blok o.a. hoe je een bladinde­ling kunt maken en hoe je een coherent kleur­schema sa­men­stelt. En je leert vooral de universele prin­ci­pes van vorm­geving toe te passen zodat je een professionele visuele identiteit voor jezelf of je klant kunt neerzetten.

Opmaak­programma's

Je krijgt drie vol­ledige cursussen Photo­hop, InDe­sign, Illus­tra­tor in 3 blokken van 7 weken. Zie de afzonderlijke cursus­pagi­na's van Photohop, InDesign en Illus­tra­tor voor een overzicht van de les­inhoud. Na deze blok­ken weet je hoe je logo's ont­werpt, beelden vergaand aan­past en een flyer, nieuwsbrief of tijdschrift opmaakt.

Bezoek aan drukkerij

Na het vorige blok breng je met de cursus­groep een be­zoek aan een drukkerij om een goede in­druk te krijgen van het druk­proces.
logo UWV
Ben je cliënt bij het UWV? Wil je je grafisch om- of bijscholen? Lees meer op deze pagina!

Webdesign

Nadat in de vo­ri­ge blokken de nadruk heeft gelegen op op­maak en druk­werk, leer je in dit blok een web­site bouwen. Daar hoeft in principe geen ken­nis van html, css of java­­script aan te pas te komen, maar je leert wel waarvoor deze code is bedoeld. Ook duik je dieper in Word­Press of een van de online dien­sten om web­pagina's te maken.

Presentaties

Heb je al eens een presentatie gehouden? In dit gedeelte van de jaarcursus leer je hoe je een onder­werp het best kunt presen­te­ren. Ook komen digitale hulp­mid­de­len als Key­note, Poll Every­where, Kahoot en Type­form aan bod. En weet jij precies waarom Steve Jobs zo'n over­tui­gen­de presentator was? Na deze les wel!

Leslokatie

De jaarcursus vindt plaats in onze open les­ruimte aan de Helicopterstraat 23 te Amster­dam. Kijk op de pagi­na met cursus­lokaties om een indruk te krijgen van de les­omge­ving. Thee en koffie zijn inbegrepen. De online-variant vindt plaats via Zoom.

Tarief jaarcursus

De kosten van de grafische jaarcursus be­dragen € 1975,– ex. BTW. Inbegrepen zijn de handleidingen Photoshop, InDesign, Illustra­tor en WordPress. Verder krijg je alle di­gitale leer­midde­len na de cur­sus mee. En wist je dat het cursus­geld aftrek­baar is voor de inkom­sten­belas­ting?

Tevredenheidsgarantie

'Grafische Cursussen' biedt een tevreden­heids­­garantie. Mocht je ondanks onze inspan­nin­gen het beste grafisch vak­onder­wijs te bie­den, niet tevre­den zijn, dan retourneren wij het niet-gevolg­de deel van het cursus­bedrag. Deze garan­tie bieden wij gedurende de eerste 12 lessen van de cursus. Een reken­voor­­beeld: als je na 5 lessen toch wilt afzien van de cursus, dan krijg je € 1655,– (31/37 x 1975,–) retour. Deze garantie geldt niet bij verhui­zing, ziekte, wijzi­ging van werk­omstandig­heden of achter­stand in com­puter­kennis. Een proefles is op aanvraag mogelijk.

Lessen missen door ziekte? Hoeft niet!

Mocht je een keer niet aanwezig zijn door ziekte (of vakan­tie), dan log je vanuit bed (of strand­stoel) via je browser een­vou­dig in op onze online videokamer of Zoom en doe je vanaf afstand toch lekker mee! Ook zijn alle lessen opgenomen.

Een inspirerende samen­werking

Net zoals jij enthousiast bent om je gra­fi­sche kennis uit te breiden, houden wij ervan onze kennis professioneel en didactisch verantwoord over te dragen. Dat is de reden waarom wij er ons vak van heb­ben gemaakt! Elke dag genieten wij van al het moois dat onze jaarcursisten maken. Kijk eens op de digitale expositie.
Ik wil meedoen