Chat with us, powered by LiveChat

JAAR­CURSUS

start: 28 februari, 4 & 5 maart

28 februari: klassikale lessen
4 & 5 maart: online lessen
De jaarcursus bestaat uit diverse blok­ken van in totaal 37 bijeen­kom­sten. Deze ex­clusieve cursus wordt –zowel klassikaal als online– twee­maal per jaar geor­ga­ni­seerd op zaterdag­ochtend (9.30 u – 12.00 u), doordeweeks in de ­namiddag (17.30 u – 20.00 u) of in de avond (20.15 u – 22.45 u). De pro­gram­ma's Photo­­shop, Illustra­tor en InDesign vormen een belang­rijk onder­deel van deze omvat­tende cur­sus, maar ook typografische en presentatie-tools komen aan bod evenals WordPress.

Typografie

Typografie vormt het elemen­taire fun­da­ment van veel vorm­ge­ge­ven producten. Tijdens deze lessen leer je de ontstaans­geschie­de­nis en categorisering van letter­families, hun functio­naliteit en onderlinge wissel­werking. Je leert de antwoor­den op vragen als: welke lettertype is het meest geschikt voor mijn business en wat zijn de 'best prac­ti­ses' van typografie?

Vormgeving

In dit blok van 8 lessen leer je de grond­sla­gen van grafische vormgeving. Denk aan compositie en hiërarchie, beeld en textuur, het grid-sys­teem, vlakver­de­ling en papier­soorten. Ook meer psychologische aspecten van vormgeving zoals kleurenleer en de Gestaltwetten worden behandeld. Je weet na dit blok o.a. hoe je een bladinde­ling kunt maken en hoe je een coherent kleur­schema sa­men­stelt. En je leert vooral de universele prin­ci­pes van vorm­geving toe te passen zodat je een professionele visuele identiteit voor jezelf of je klant kunt neerzetten.

Opmaak­programma's

Je krijgt drie vol­ledige cursussen Photo­hop, InDe­sign, Illus­tra­tor in 3 blokken van 7 weken. Zie de afzonderlijke cursus­pagi­na's van Photohop, InDesign en Illus­tra­tor voor een overzicht van de les­inhoud. Na deze blok­ken weet je hoe je logo's ont­werpt, beelden vergaand aan­past en een flyer, nieuwsbrief of tijdschrift opmaakt.

Bezoek aan drukkerij

Na het vorige blok breng je met de cursus­groep een be­zoek aan een drukkerij om een goede in­druk te krijgen van het druk­proces.
logo UWV
Ben je cliënt bij het UWV? Wil je je grafisch om- of bijscholen? Lees meer op deze pagina!

Webdesign

Nadat in de vo­ri­ge blokken de nadruk heeft gelegen op op­maak en druk­werk, leer je in dit blok een web­site bouwen. Daar hoeft in principe geen ken­nis van html, css of java­­script aan te pas te komen, maar je leert wel waarvoor deze code is bedoeld. Ook duik je dieper in Word­Press of een van de online dien­sten om web­pagina's te maken.

Presentaties

Heb je al eens een presentatie gehouden? In dit gedeelte van de jaarcursus leer je hoe je een onder­werp het best kunt presen­te­ren. Ook komen digitale hulp­mid­de­len als Key­note, Poll Every­where, Kahoot en Type­form aan bod. En weet jij precies waarom Steve Jobs zo'n over­tui­gen­de presentator was? Na deze les wel!

Leslokatie

De jaarcursus vindt plaats in onze open les­ruimte aan de Helicopterstraat 23 te Amster­dam. Kijk op de pagi­na met cursus­lokaties om een indruk te krijgen van de les­omge­ving. Thee en koffie zijn inbegrepen. De online-variant vindt plaats via Zoom.

Tarief jaarcursus

De kosten van de grafische jaarcursus be­dragen € 1975,– ex. BTW. Inbegrepen zijn de handleidingen Photoshop, InDesign, Illustra­tor en WordPress. Verder krijg je alle di­gitale leer­midde­len na de cur­sus mee. En wist je dat het cursus­geld aftrek­baar is voor de inkom­sten­belas­ting?

Tevredenheidsgarantie

'Grafische Cursussen' biedt een tevreden­heids­­garantie. Mocht je ondanks onze inspan­nin­gen het beste grafisch vak­onder­wijs te bie­den, niet tevre­den zijn, dan retourneren wij het niet-gevolg­de deel van het cursus­bedrag. Deze garan­tie bieden wij gedurende de eerste 12 lessen van de cursus. Een reken­voor­­beeld: als je na 5 lessen toch wilt afzien van de cursus, dan krijg je € 1655,– (31/37 x 1975,–) retour. Deze garantie geldt niet bij verhui­zing, ziekte, wijzi­ging van werk­omstandig­heden of achter­stand in com­puter­kennis. Een proefles is op aanvraag mogelijk.

Lessen missen door ziekte? Hoeft niet!

Mocht je een keer niet aanwezig zijn door ziekte (of vakan­tie), dan log je vanuit bed (of strand­stoel) via je browser een­vou­dig in op onze online videokamer of Zoom en doe je vanaf afstand toch lekker mee! Ook zijn alle lessen opgenomen.

Een inspirerende samen­werking

Net zoals jij enthousiast bent om je gra­fi­sche kennis uit te breiden, houden wij ervan onze kennis professioneel en didactisch verantwoord over te dragen. Dat is de reden waarom wij er ons vak van heb­ben gemaakt! Elke dag genieten wij van al het moois dat onze jaarcursisten maken. Kijk eens op de digitale expositie.
Startdatum
datum
sessies
Tijdstip
Plaats
Mon
28
February
Feb
2022
37 weken x 2,5 uur
17.30 u – 20.00 u
Amsterdam JC
Mon
28
February
Feb
2022
37 weken x 2,5 uur
20.15 u – 22.45 u
Amsterdam JC
Fri
4
March
Mar
2022
37 weken x 2,5 uur
17.30 u – 20.00 u
Online
Sat
5
March
Mar
2022
37 weken x 2,5 uur
9.30 u – 12.00 u
Online
Ik wil meedoen